โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 7 3 0 6 0 23
ร้อยละ 17.95 % 7.69 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 58.97 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 17 12 26 9 13 61
ร้อยละ 12.32 % 8.70 % 18.84 % 6.52 % 9.42 % 44.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 4 5 3 4 3 39
ร้อยละ 6.90 % 8.62 % 5.17 % 6.90 % 5.17 % 67.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 235 คน
จำนวน(คน) 28 20 29 19 16 123
ร้อยละ 11.91 % 8.51 % 12.34 % 8.09 % 6.81 % 52.34 %

177 : 24 , 15 , 26 , 15 , 13 , 84...13.56 , 8.47 , 14.69 , 8.47 , 7.34 , 47.46 = 93 : 52.54
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 235 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 112 คน คิดเป็นร้อยละ 47.66%

Powered By www.thaieducation.net