โรงเรียนบ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 5.56 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 71
ร้อยละ 1.35 % 1.35 % 1.35 % 0.00 % 0.00 % 95.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 1 2 3 0 0 86
ร้อยละ 1.09 % 2.17 % 3.26 % 0.00 % 0.00 % 93.48 %

92 : 1 , 2 , 3 , 0 , 0 , 86...1.09 , 2.17 , 3.26 , 0.00 , 0.00 , 93.48 = 6 : 6.52
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.52%

Powered By www.thaieducation.net