โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
88
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 85
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.41 % 0.00 % 0.00 % 96.59 %
ระดับประถมศึกษา
392
จำนวน(คน) 5 5 6 7 2 367
ร้อยละ 1.28 % 1.28 % 1.53 % 1.79 % 0.51 % 93.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 480 คน
จำนวน(คน) 5 5 9 7 2 452
ร้อยละ 1.04 % 1.04 % 1.88 % 1.46 % 0.42 % 94.17 %

480 : 5 , 5 , 9 , 7 , 2 , 452...1.04 , 1.04 , 1.88 , 1.46 , 0.42 , 94.17 = 28 : 5.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 480 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 5.83%

Powered By www.thaieducation.net