โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
87
จำนวน(คน) 1 0 2 1 0 83
ร้อยละ 1.15 % 0.00 % 2.30 % 1.15 % 0.00 % 95.40 %
ระดับประถมศึกษา
391
จำนวน(คน) 1 0 5 1 1 383
ร้อยละ 0.26 % 0.00 % 1.28 % 0.26 % 0.26 % 97.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 478 คน
จำนวน(คน) 2 0 7 2 1 466
ร้อยละ 0.42 % 0.00 % 1.46 % 0.42 % 0.21 % 97.49 %

478 : 2 , 0 , 7 , 2 , 1 , 466...0.42 , 0.00 , 1.46 , 0.42 , 0.21 , 97.49 = 12 : 2.51
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 478 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.51%

Powered By www.thaieducation.net