โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
83
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 77
ร้อยละ 2.41 % 0.00 % 4.82 % 0.00 % 0.00 % 92.77 %
ระดับประถมศึกษา
412
จำนวน(คน) 3 1 8 1 0 399
ร้อยละ 0.73 % 0.24 % 1.94 % 0.24 % 0.00 % 96.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 495 คน
จำนวน(คน) 5 1 12 1 0 476
ร้อยละ 1.01 % 0.20 % 2.42 % 0.20 % 0.00 % 96.16 %

495 : 5 , 1 , 12 , 1 , 0 , 476...1.01 , 0.20 , 2.42 , 0.20 , 0.00 , 96.16 = 19 : 3.84
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 495 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 3.84%

Powered By www.thaieducation.net