โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
83
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 78
ร้อยละ 2.41 % 1.20 % 2.41 % 0.00 % 0.00 % 93.98 %
ระดับประถมศึกษา
411
จำนวน(คน) 4 2 0 1 0 404
ร้อยละ 0.97 % 0.49 % 0.00 % 0.24 % 0.00 % 98.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 494 คน
จำนวน(คน) 6 3 2 1 0 482
ร้อยละ 1.21 % 0.61 % 0.40 % 0.20 % 0.00 % 97.57 %

494 : 6 , 3 , 2 , 1 , 0 , 482...1.21 , 0.61 , 0.40 , 0.20 , 0.00 , 97.57 = 12 : 2.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 494 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.43%

Powered By www.thaieducation.net