โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 3 2 3 0 0 77
ร้อยละ 3.53 % 2.35 % 3.53 % 0.00 % 0.00 % 90.59 %
ระดับประถมศึกษา
411
จำนวน(คน) 7 5 8 0 5 386
ร้อยละ 1.70 % 1.22 % 1.95 % 0.00 % 1.22 % 93.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 496 คน
จำนวน(คน) 10 7 11 0 5 463
ร้อยละ 2.02 % 1.41 % 2.22 % 0.00 % 1.01 % 93.35 %

496 : 10 , 7 , 11 , 0 , 5 , 463...2.02 , 1.41 , 2.22 , 0.00 , 1.01 , 93.35 = 33 : 6.65
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 496 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 6.65%

Powered By www.thaieducation.net