โรงเรียนบ้านดงช้าง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 10 4 0 4 2 0
ร้อยละ 50.00 % 20.00 % 0.00 % 20.00 % 10.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 18 12 12 10 5 0
ร้อยละ 31.58 % 21.05 % 21.05 % 17.54 % 8.77 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 77 คน
จำนวน(คน) 28 16 12 14 7 0
ร้อยละ 36.36 % 20.78 % 15.58 % 18.18 % 9.09 % 0.00 %

77 : 28 , 16 , 12 , 14 , 7 , 0...36.36 , 20.78 , 15.58 , 18.18 , 9.09 , 0.00 = 77 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 77 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net