โรงเรียนบ้านดงช้าง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 0 10 9 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 52.63 % 47.37 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 0 8 25 25 0 0
ร้อยละ 0.00 % 13.79 % 43.10 % 43.10 % 0.00 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 77 คน
จำนวน(คน) 0 8 35 34 0 0
ร้อยละ 0.00 % 10.39 % 45.45 % 44.16 % 0.00 % 0.00 %

77 : 0 , 8 , 35 , 34 , 0 , 0...0.00 , 10.39 , 45.45 , 44.16 , 0.00 , 0.00 = 77 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 77 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net