โรงเรียนบ้านหนองขาม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 10
ร้อยละ 13.33 % 6.67 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 5 4 3 2 0 32
ร้อยละ 10.87 % 8.70 % 6.52 % 4.35 % 0.00 % 69.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 61 คน
จำนวน(คน) 7 5 5 2 0 42
ร้อยละ 11.48 % 8.20 % 8.20 % 3.28 % 0.00 % 68.85 %

61 : 7 , 5 , 5 , 2 , 0 , 42...11.48 , 8.20 , 8.20 , 3.28 , 0.00 , 68.85 = 19 : 31.15
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 31.15%

Powered By www.thaieducation.net