โรงเรียนบ้านหนองขาม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 23.53 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 2 2 7 5 9 14
ร้อยละ 5.13 % 5.13 % 17.95 % 12.82 % 23.08 % 35.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 56 คน
จำนวน(คน) 2 2 11 5 9 27
ร้อยละ 3.57 % 3.57 % 19.64 % 8.93 % 16.07 % 48.21 %

56 : 2 , 2 , 11 , 5 , 9 , 27...3.57 , 3.57 , 19.64 , 8.93 , 16.07 , 48.21 = 29 : 51.79
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 56 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 51.79%

Powered By www.thaieducation.net