โรงเรียนบ้านหนองขาม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 23.53 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 3 3 7 6 10 11
ร้อยละ 7.50 % 7.50 % 17.50 % 15.00 % 25.00 % 27.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 57 คน
จำนวน(คน) 3 3 11 6 10 24
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 19.30 % 10.53 % 17.54 % 42.11 %

57 : 3 , 3 , 11 , 6 , 10 , 24...5.26 , 5.26 , 19.30 , 10.53 , 17.54 , 42.11 = 33 : 57.89
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 57 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 57.89%

Powered By www.thaieducation.net