โรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 4 3 3 0 0 4
ร้อยละ 28.57 % 21.43 % 21.43 % 0.00 % 0.00 % 28.57 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 5 4 6 2 0 24
ร้อยละ 12.20 % 9.76 % 14.63 % 4.88 % 0.00 % 58.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 55 คน
จำนวน(คน) 9 7 9 2 0 28
ร้อยละ 16.36 % 12.73 % 16.36 % 3.64 % 0.00 % 50.91 %

55 : 9 , 7 , 9 , 2 , 0 , 28...16.36 , 12.73 , 16.36 , 3.64 , 0.00 , 50.91 = 27 : 49.09
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 55 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 49.09%

Powered By www.thaieducation.net