โรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 4 6 0 0 0 3
ร้อยละ 30.77 % 46.15 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 23.08 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 5 10 4 0 0 18
ร้อยละ 13.51 % 27.03 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 48.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 50 คน
จำนวน(คน) 9 16 4 0 0 21
ร้อยละ 18.00 % 32.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 42.00 %

50 : 9 , 16 , 4 , 0 , 0 , 21...18.00 , 32.00 , 8.00 , 0.00 , 0.00 , 42.00 = 29 : 58.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 50 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00%

Powered By www.thaieducation.net