โรงเรียนบ้านน้ำคำ(ปทุมรัตต์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 22
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 49
ร้อยละ 3.77 % 3.77 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 77 คน
จำนวน(คน) 4 2 0 0 0 71
ร้อยละ 5.19 % 2.60 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.21 %

77 : 4 , 2 , 0 , 0 , 0 , 71...5.19 , 2.60 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 92.21 = 6 : 7.79
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 77 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.79%

Powered By www.thaieducation.net