โรงเรียนบ้านน้ำคำ(ปทุมรัตต์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.00 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 0 2 3 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 3.85 % 5.77 % 0.00 % 0.00 % 90.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 77 คน
จำนวน(คน) 0 4 3 0 0 70
ร้อยละ 0.00 % 5.19 % 3.90 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %

77 : 0 , 4 , 3 , 0 , 0 , 70...0.00 , 5.19 , 3.90 , 0.00 , 0.00 , 90.91 = 7 : 9.09
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 77 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09%

Powered By www.thaieducation.net