โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 0 0 0 2 12
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 13.33 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 3 1 0 0 0 60
ร้อยละ 4.69 % 1.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 20
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 5 2 0 0 2 92
ร้อยละ 4.95 % 1.98 % 0.00 % 0.00 % 1.98 % 91.09 %

79 : 4 , 1 , 0 , 0 , 2 , 72...5.06 , 1.27 , 0.00 , 0.00 , 2.53 , 91.14 = 7 : 8.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.91%

Powered By www.thaieducation.net