โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 2 0 0 1 0 55
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 0.00 % 1.72 % 0.00 % 94.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 0 0 0 0 1 24
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4.00 % 96.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 2 0 2 1 1 95
ร้อยละ 1.98 % 0.00 % 1.98 % 0.99 % 0.99 % 94.06 %

76 : 2 , 0 , 2 , 1 , 0 , 71...2.63 , 0.00 , 2.63 , 1.32 , 0.00 , 93.42 = 5 : 6.58
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.94%

Powered By www.thaieducation.net