โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 8 0 0 6 0 45
ร้อยละ 13.56 % 0.00 % 0.00 % 10.17 % 0.00 % 76.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 29
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 0.00 % 3.23 % 0.00 % 93.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 9 0 0 7 0 92
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 0.00 % 6.48 % 0.00 % 85.19 %

77 : 8 , 0 , 0 , 6 , 0 , 63...10.39 , 0.00 , 0.00 , 7.79 , 0.00 , 81.82 = 14 : 18.18
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.81%

Powered By www.thaieducation.net