โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 0 8 0 8 0 43
ร้อยละ 0.00 % 13.56 % 0.00 % 13.56 % 0.00 % 72.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 0 1 0 1 0 33
ร้อยละ 0.00 % 2.86 % 0.00 % 2.86 % 0.00 % 94.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 0 9 2 9 0 92
ร้อยละ 0.00 % 8.04 % 1.79 % 8.04 % 0.00 % 82.14 %

77 : 0 , 8 , 2 , 8 , 0 , 59...0.00 , 10.39 , 2.60 , 10.39 , 0.00 , 76.62 = 18 : 23.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86%

Powered By www.thaieducation.net