โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 4 2 2 7 7 26
ร้อยละ 8.33 % 4.17 % 4.17 % 14.58 % 14.58 % 54.17 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 7 4 8 5 10 86
ร้อยละ 5.83 % 3.33 % 6.67 % 4.17 % 8.33 % 71.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 1 2 5 3 7 26
ร้อยละ 2.27 % 4.55 % 11.36 % 6.82 % 15.91 % 59.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 212 คน
จำนวน(คน) 12 8 15 15 24 138
ร้อยละ 5.66 % 3.77 % 7.08 % 7.08 % 11.32 % 65.09 %

168 : 11 , 6 , 10 , 12 , 17 , 112...6.55 , 3.57 , 5.95 , 7.14 , 10.12 , 66.67 = 56 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 212 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 34.91%

Powered By www.thaieducation.net