โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 5 4 14 4 18 2
ร้อยละ 10.64 % 8.51 % 29.79 % 8.51 % 38.30 % 4.26 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 16 9 23 11 32 29
ร้อยละ 13.33 % 7.50 % 19.17 % 9.17 % 26.67 % 24.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 1 5 11 6 16 5
ร้อยละ 2.27 % 11.36 % 25.00 % 13.64 % 36.36 % 11.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 211 คน
จำนวน(คน) 22 18 48 21 66 36
ร้อยละ 10.43 % 8.53 % 22.75 % 9.95 % 31.28 % 17.06 %

167 : 21 , 13 , 37 , 15 , 50 , 31...12.57 , 7.78 , 22.16 , 8.98 , 29.94 , 18.56 = 136 : 81.44
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 211 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 175 คน คิดเป็นร้อยละ 82.94%

Powered By www.thaieducation.net