โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 2 3 3 7 11 21
ร้อยละ 4.26 % 6.38 % 6.38 % 14.89 % 23.40 % 44.68 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 9 9 13 1 24 64
ร้อยละ 7.50 % 7.50 % 10.83 % 0.83 % 20.00 % 53.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 5 5 2 3 11 21
ร้อยละ 10.64 % 10.64 % 4.26 % 6.38 % 23.40 % 44.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 16 17 18 11 46 106
ร้อยละ 7.48 % 7.94 % 8.41 % 5.14 % 21.50 % 49.53 %

167 : 11 , 12 , 16 , 8 , 35 , 85...6.59 , 7.19 , 9.58 , 4.79 , 20.96 , 50.90 = 82 : 49.10
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 108 คน คิดเป็นร้อยละ 50.47%

Powered By www.thaieducation.net