โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 2 3 3 7 11 19
ร้อยละ 4.44 % 6.67 % 6.67 % 15.56 % 24.44 % 42.22 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 9 9 13 1 24 64
ร้อยละ 7.50 % 7.50 % 10.83 % 0.83 % 20.00 % 53.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 5 5 2 3 11 21
ร้อยละ 10.64 % 10.64 % 4.26 % 6.38 % 23.40 % 44.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 212 คน
จำนวน(คน) 16 17 18 11 46 104
ร้อยละ 7.55 % 8.02 % 8.49 % 5.19 % 21.70 % 49.06 %

165 : 11 , 12 , 16 , 8 , 35 , 83...6.67 , 7.27 , 9.70 , 4.85 , 21.21 , 50.30 = 82 : 49.70
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 212 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 108 คน คิดเป็นร้อยละ 50.94%

Powered By www.thaieducation.net