โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 3 4 1 0 30
ร้อยละ 0.00 % 7.89 % 10.53 % 2.63 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 2 2 11 0 0 91
ร้อยละ 1.89 % 1.89 % 10.38 % 0.00 % 0.00 % 85.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
83
จำนวน(คน) 3 1 6 0 0 73
ร้อยละ 3.61 % 1.20 % 7.23 % 0.00 % 0.00 % 87.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 227 คน
จำนวน(คน) 5 6 21 1 0 194
ร้อยละ 2.20 % 2.64 % 9.25 % 0.44 % 0.00 % 85.46 %

144 : 2 , 5 , 15 , 1 , 0 , 121...1.39 , 3.47 , 10.42 , 0.69 , 0.00 , 84.03 = 23 : 15.97
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 227 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 14.54%

Powered By www.thaieducation.net