โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 5 6 5 4 5 11
ร้อยละ 13.89 % 16.67 % 13.89 % 11.11 % 13.89 % 30.56 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 19 9 13 9 9 43
ร้อยละ 18.63 % 8.82 % 12.75 % 8.82 % 8.82 % 42.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
84
จำนวน(คน) 1 3 14 0 3 63
ร้อยละ 1.19 % 3.57 % 16.67 % 0.00 % 3.57 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 222 คน
จำนวน(คน) 25 18 32 13 17 117
ร้อยละ 11.26 % 8.11 % 14.41 % 5.86 % 7.66 % 52.70 %

138 : 24 , 15 , 18 , 13 , 14 , 54...17.39 , 10.87 , 13.04 , 9.42 , 10.14 , 39.13 = 84 : 60.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 222 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30%

Powered By www.thaieducation.net