โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 6 5 5 3 1 16
ร้อยละ 16.67 % 13.89 % 13.89 % 8.33 % 2.78 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 13 7 13 3 5 71
ร้อยละ 11.61 % 6.25 % 11.61 % 2.68 % 4.46 % 63.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
89
จำนวน(คน) 3 1 13 1 2 69
ร้อยละ 3.37 % 1.12 % 14.61 % 1.12 % 2.25 % 77.53 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 237 คน
จำนวน(คน) 22 13 31 7 8 156
ร้อยละ 9.28 % 5.49 % 13.08 % 2.95 % 3.38 % 65.82 %

148 : 19 , 12 , 18 , 6 , 6 , 87...12.84 , 8.11 , 12.16 , 4.05 , 4.05 , 58.78 = 61 : 41.22
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 237 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 34.18%

Powered By www.thaieducation.net