โรงเรียนบ้านโนนจาน(ปทุมรัตต์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 5
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 0 0 4 5 1 38
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.33 % 10.42 % 2.08 % 79.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 56
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 2 0 5 5 1 99
ร้อยละ 1.79 % 0.00 % 4.46 % 4.46 % 0.89 % 88.39 %

56 : 2 , 0 , 5 , 5 , 1 , 43...3.57 , 0.00 , 8.93 , 8.93 , 1.79 , 76.79 = 13 : 23.21
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 11.61%

Powered By www.thaieducation.net