โรงเรียนบ้านโนนจาน(ปทุมรัตต์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 0
ร้อยละ 80.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 15 0 0 0 0 32
ร้อยละ 31.91 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 68.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 52 คน
จำนวน(คน) 19 0 1 0 0 32
ร้อยละ 36.54 % 0.00 % 1.92 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %

52 : 19 , 0 , 1 , 0 , 0 , 32...36.54 , 0.00 , 1.92 , 0.00 , 0.00 , 61.54 = 20 : 38.46
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46%

Powered By www.thaieducation.net