โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 4 4 0 0 13
ร้อยละ 12.50 % 16.67 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 54.17 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 14 11 3 0 0 36
ร้อยละ 21.88 % 17.19 % 4.69 % 0.00 % 0.00 % 56.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 17 15 7 0 0 49
ร้อยละ 19.32 % 17.05 % 7.95 % 0.00 % 0.00 % 55.68 %

88 : 17 , 15 , 7 , 0 , 0 , 49...19.32 , 17.05 , 7.95 , 0.00 , 0.00 , 55.68 = 39 : 44.32
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 44.32%

Powered By www.thaieducation.net