โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 8
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
36
จำนวน(คน) 13 0 4 2 0 17
ร้อยละ 36.11 % 0.00 % 11.11 % 5.56 % 0.00 % 47.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 48 คน
จำนวน(คน) 16 0 5 2 0 25
ร้อยละ 33.33 % 0.00 % 10.42 % 4.17 % 0.00 % 52.08 %

48 : 16 , 0 , 5 , 2 , 0 , 25...33.33 , 0.00 , 10.42 , 4.17 , 0.00 , 52.08 = 23 : 47.92
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 48 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 47.92%

Powered By www.thaieducation.net