โรงเรียนบ้านหนองแสง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 0 0 3 5 0 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.82 % 11.36 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 0 3 10 0 0 146
ร้อยละ 0.00 % 1.89 % 6.29 % 0.00 % 0.00 % 91.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 46
ร้อยละ 0.00 % 1.96 % 7.84 % 0.00 % 0.00 % 90.20 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 254 คน
จำนวน(คน) 0 4 17 5 0 228
ร้อยละ 0.00 % 1.57 % 6.69 % 1.97 % 0.00 % 89.76 %

203 : 0 , 3 , 13 , 5 , 0 , 182...0.00 , 1.48 , 6.40 , 2.46 , 0.00 , 89.66 = 21 : 10.34
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 254 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 10.24%

Powered By www.thaieducation.net