โรงเรียนบ้านหนองแสง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 0 0 3 6 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.82 % 13.64 % 0.00 % 79.55 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 0 4 12 0 0 143
ร้อยละ 0.00 % 2.52 % 7.55 % 0.00 % 0.00 % 89.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 1.89 % 9.43 % 0.00 % 0.00 % 88.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 0 5 20 6 0 225
ร้อยละ 0.00 % 1.95 % 7.81 % 2.34 % 0.00 % 87.89 %

203 : 0 , 4 , 15 , 6 , 0 , 178...0.00 , 1.97 , 7.39 , 2.96 , 0.00 , 87.68 = 25 : 12.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 12.11%

Powered By www.thaieducation.net