โรงเรียนบ้านหนองแสง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 0 3 6 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 6.98 % 13.95 % 0.00 % 0.00 % 79.07 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 0 5 15 0 0 138
ร้อยละ 0.00 % 3.16 % 9.49 % 0.00 % 0.00 % 87.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 0 2 9 0 0 42
ร้อยละ 0.00 % 3.77 % 16.98 % 0.00 % 0.00 % 79.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 254 คน
จำนวน(คน) 0 10 30 0 0 214
ร้อยละ 0.00 % 3.94 % 11.81 % 0.00 % 0.00 % 84.25 %

201 : 0 , 8 , 21 , 0 , 0 , 172...0.00 , 3.98 , 10.45 , 0.00 , 0.00 , 85.57 = 29 : 14.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 254 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75%

Powered By www.thaieducation.net