โรงเรียนบ้านหนองแสง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 10 3 1 0 0 40
ร้อยละ 18.52 % 5.56 % 1.85 % 0.00 % 0.00 % 74.07 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 2 4 7 0 0 141
ร้อยละ 1.30 % 2.60 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 91.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 57
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 265 คน
จำนวน(คน) 12 7 8 0 0 238
ร้อยละ 4.53 % 2.64 % 3.02 % 0.00 % 0.00 % 89.81 %

208 : 12 , 7 , 8 , 0 , 0 , 181...5.77 , 3.37 , 3.85 , 0.00 , 0.00 , 87.02 = 27 : 12.98
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 10.19%

Powered By www.thaieducation.net