โรงเรียนบ้านโพนงาม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 8 5 1 2 10
ร้อยละ 3.70 % 29.63 % 18.52 % 3.70 % 7.41 % 37.04 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 7 1 12 0 0 63
ร้อยละ 8.43 % 1.20 % 14.46 % 0.00 % 0.00 % 75.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
110
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 110
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 220 คน
จำนวน(คน) 8 9 17 1 2 183
ร้อยละ 3.64 % 4.09 % 7.73 % 0.45 % 0.91 % 83.18 %

110 : 8 , 9 , 17 , 1 , 2 , 73...7.27 , 8.18 , 15.45 , 0.91 , 1.82 , 66.36 = 37 : 33.64
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 220 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 16.82%

Powered By www.thaieducation.net