โรงเรียนบ้านโพนงาม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 8 5 1 2 10
ร้อยละ 3.70 % 29.63 % 18.52 % 3.70 % 7.41 % 37.04 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 7 1 14 0 0 60
ร้อยละ 8.54 % 1.22 % 17.07 % 0.00 % 0.00 % 73.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 8 9 19 1 2 70
ร้อยละ 7.34 % 8.26 % 17.43 % 0.92 % 1.83 % 64.22 %

109 : 8 , 9 , 19 , 1 , 2 , 70...7.34 , 8.26 , 17.43 , 0.92 , 1.83 , 64.22 = 39 : 35.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 35.78%

Powered By www.thaieducation.net