โรงเรียนบ้านโพนงาม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 10 6 1 2 6
ร้อยละ 7.41 % 37.04 % 22.22 % 3.70 % 7.41 % 22.22 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 8 2 15 0 0 56
ร้อยละ 9.88 % 2.47 % 18.52 % 0.00 % 0.00 % 69.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 10 12 21 1 2 62
ร้อยละ 9.26 % 11.11 % 19.44 % 0.93 % 1.85 % 57.41 %

108 : 10 , 12 , 21 , 1 , 2 , 62...9.26 , 11.11 , 19.44 , 0.93 , 1.85 , 57.41 = 46 : 42.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 42.59%

Powered By www.thaieducation.net