โรงเรียนบ้านโพนงาม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 4 2 5 2 0 13
ร้อยละ 15.38 % 7.69 % 19.23 % 7.69 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 4 9 15 1 0 51
ร้อยละ 5.00 % 11.25 % 18.75 % 1.25 % 0.00 % 63.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 106 คน
จำนวน(คน) 8 11 20 3 0 64
ร้อยละ 7.55 % 10.38 % 18.87 % 2.83 % 0.00 % 60.38 %

106 : 8 , 11 , 20 , 3 , 0 , 64...7.55 , 10.38 , 18.87 , 2.83 , 0.00 , 60.38 = 42 : 39.62
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 39.62%

Powered By www.thaieducation.net