โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 19
ร้อยละ 13.04 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 4 2 5 1 2 44
ร้อยละ 6.90 % 3.45 % 8.62 % 1.72 % 3.45 % 75.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 7 2 6 1 2 63
ร้อยละ 8.64 % 2.47 % 7.41 % 1.23 % 2.47 % 77.78 %

81 : 7 , 2 , 6 , 1 , 2 , 63...8.64 , 2.47 , 7.41 , 1.23 , 2.47 , 77.78 = 18 : 22.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22%

Powered By www.thaieducation.net