โรงเรียนบ้านบางขนุน (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 7
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
27
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 22
ร้อยละ 3.70 % 7.41 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 81.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 38 คน
จำนวน(คน) 2 3 4 0 0 29
ร้อยละ 5.26 % 7.89 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 76.32 %

38 : 2 , 3 , 4 , 0 , 0 , 29...5.26 , 7.89 , 10.53 , 0.00 , 0.00 , 76.32 = 9 : 23.68
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 38 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 23.68%

Powered By www.thaieducation.net