โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 18
ร้อยละ 8.70 % 4.35 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 4 4 6 0 0 52
ร้อยละ 6.06 % 6.06 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 78.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 28
ร้อยละ 3.13 % 3.13 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 7 6 10 0 0 98
ร้อยละ 5.79 % 4.96 % 8.26 % 0.00 % 0.00 % 80.99 %

89 : 6 , 5 , 8 , 0 , 0 , 70...6.74 , 5.62 , 8.99 , 0.00 , 0.00 , 78.65 = 19 : 21.35
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 19.01%

Powered By www.thaieducation.net