โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 88.46 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 4 4 6 0 0 51
ร้อยละ 6.15 % 6.15 % 9.23 % 0.00 % 0.00 % 78.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 28
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 84.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 6 4 12 0 0 102
ร้อยละ 4.84 % 3.23 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 82.26 %

91 : 4 , 4 , 9 , 0 , 0 , 74...4.40 , 4.40 , 9.89 , 0.00 , 0.00 , 81.32 = 17 : 18.68
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.74%

Powered By www.thaieducation.net