โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 0 2 2 2 0 20
ร้อยละ 0.00 % 7.69 % 7.69 % 7.69 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 2 6 5 2 0 50
ร้อยละ 3.08 % 9.23 % 7.69 % 3.08 % 0.00 % 76.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 0 1 8 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 2.94 % 23.53 % 0.00 % 0.00 % 73.53 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 2 9 15 4 0 95
ร้อยละ 1.60 % 7.20 % 12.00 % 3.20 % 0.00 % 76.00 %

91 : 2 , 8 , 7 , 4 , 0 , 70...2.20 , 8.79 , 7.69 , 4.40 , 0.00 , 76.92 = 21 : 23.08
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00%

Powered By www.thaieducation.net