โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 2 3 2 0 17
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 11.54 % 7.69 % 0.00 % 65.38 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 4 7 7 2 0 45
ร้อยละ 6.15 % 10.77 % 10.77 % 3.08 % 0.00 % 69.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 2 1 9 0 0 21
ร้อยละ 6.06 % 3.03 % 27.27 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 8 10 19 4 0 83
ร้อยละ 6.45 % 8.06 % 15.32 % 3.23 % 0.00 % 66.94 %

91 : 6 , 9 , 10 , 4 , 0 , 62...6.59 , 9.89 , 10.99 , 4.40 , 0.00 , 68.13 = 29 : 31.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 33.06%

Powered By www.thaieducation.net