โรงเรียนบ้านค้อแสนสี (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 2 3 1 1 0 0
ร้อยละ 28.57 % 42.86 % 14.29 % 14.29 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
35
จำนวน(คน) 3 0 5 4 2 21
ร้อยละ 8.57 % 0.00 % 14.29 % 11.43 % 5.71 % 60.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 42 คน
จำนวน(คน) 5 3 6 5 2 21
ร้อยละ 11.90 % 7.14 % 14.29 % 11.90 % 4.76 % 50.00 %

42 : 5 , 3 , 6 , 5 , 2 , 21...11.90 , 7.14 , 14.29 , 11.90 , 4.76 , 50.00 = 21 : 50.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 42 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00%

Powered By www.thaieducation.net