โรงเรียนบ้านค้อแสนสี (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 3 0 0 0 11
ร้อยละ 0.00 % 21.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
29
จำนวน(คน) 1 1 0 0 7 20
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 24.14 % 68.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 43 คน
จำนวน(คน) 1 4 0 0 7 31
ร้อยละ 2.33 % 9.30 % 0.00 % 0.00 % 16.28 % 72.09 %

43 : 1 , 4 , 0 , 0 , 7 , 31...2.33 , 9.30 , 0.00 , 0.00 , 16.28 , 72.09 = 12 : 27.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 43 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 27.91%

Powered By www.thaieducation.net