โรงเรียนบ้านม่วง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 8 2 3 1 1 28
ร้อยละ 18.60 % 4.65 % 6.98 % 2.33 % 2.33 % 65.12 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 17 14 18 4 3 76
ร้อยละ 12.88 % 10.61 % 13.64 % 3.03 % 2.27 % 57.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 25 16 21 5 4 104
ร้อยละ 14.29 % 9.14 % 12.00 % 2.86 % 2.29 % 59.43 %

175 : 25 , 16 , 21 , 5 , 4 , 104...14.29 , 9.14 , 12.00 , 2.86 , 2.29 , 59.43 = 71 : 40.57
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 40.57%

Powered By www.thaieducation.net