โรงเรียนบ้านม่วง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 10 2 4 2 1 26
ร้อยละ 22.22 % 4.44 % 8.89 % 4.44 % 2.22 % 57.78 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 21 19 21 5 3 65
ร้อยละ 15.67 % 14.18 % 15.67 % 3.73 % 2.24 % 48.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 31 21 25 7 4 91
ร้อยละ 17.32 % 11.73 % 13.97 % 3.91 % 2.23 % 50.84 %

179 : 31 , 21 , 25 , 7 , 4 , 91...17.32 , 11.73 , 13.97 , 3.91 , 2.23 , 50.84 = 88 : 49.16
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 49.16%

Powered By www.thaieducation.net