โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 0 8 3 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 17.39 % 6.52 % 0.00 % 0.00 % 76.09 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 2 1 2 2 0 103
ร้อยละ 1.82 % 0.91 % 1.82 % 1.82 % 0.00 % 93.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 96.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 2 9 6 2 0 170
ร้อยละ 1.06 % 4.76 % 3.17 % 1.06 % 0.00 % 89.95 %

156 : 2 , 9 , 5 , 2 , 0 , 138...1.28 , 5.77 , 3.21 , 1.28 , 0.00 , 88.46 = 18 : 11.54
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.05%

Powered By www.thaieducation.net